ALGEMENE VOORWAARDEN Hans Hermans BV

We wensen in de beste verstandhouding met u samen te werken, in de eerste plaats in een relatie gebaseerd op vertrouwen.

1. TOEPASBAARHEID

1.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst en behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, aanvaardt de klant (“de Klant”), door het aanvragen van een offerte bij Hans Hermans BV, met zetel te 2920 Kalmthout, Ericalaan 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0866.869.895 (“Hans Hermans BV”), dat enkel volgende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

De Klant verklaart uitdrukkelijk een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de Klant. Hans Hermans BV wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die Hans Hermans BV uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekend heeft. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

1.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling.

2. OFFERTE

2.1 Hans Hermans BV kan al haar offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van Hans Hermans BV vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.

Zo de Klant instemt met de offerte dient hij dit op schriftelijke wijze per brief dan wel per e-mail binnen de 14 dagen aan Hans Hermans BV te laten weten. Een overeenkomst komt echter slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Hans Hermans BV in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra Hans Hermans BV met de uitvoering van de order een aanvang maakt, én zodra de Klant een voorschot ten belope van 30% van de prijs vermeld in de offerte aan Hans Hermans BV heeft overgemaakt.

2.2 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt.

2.3 Alle prestaties die niet expliciet werden voorzien in de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant. 

2.4 Verplaatsingskosten worden berekend vanaf de maatschappelijke zetel van Hans Hermans BV, en gefactureerd aan de kostprijs vermeld op de offerte. 

2.5 Alle prijsnoteringen zijn gebaseerd op basis van de kostprijzen op het ogenblik van de aanbieding. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de orderbevestiging en die van de aflevering, de kostprijzen door welke omstandigheid dan ook verhogen, zullen de overeengekomen prijzen evenredig worden aangepast. 

3. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De verantwoordelijkheid van Hans Hermans BV beperkt zich tot een nauwkeurige uitvoering van de order, zoals overeengekomen bij het afsluiten van de overeenkomst en na betaling van het voorschot. Hans Hermans BV kan niet aansprakelijk worden gesteld behoudens in geval van zware fout, opzet en/of bedrog.

3.2 De levering van de bestelde goederen en/of diensten gebeurt bij de Klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan voor de Klant aanleiding geven tot enige annulatie van de order, enig uitstel van betaling en/of enige vordering tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. 

3.3 Hans Hermans BV is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van de Klant, en/of enige andere derde.

3.5 Hans Hermans BV is niet verantwoordelijk voor het beoordelen of enige documenten, plannen, tekeningen, en/of berekeningen en/of de inhoud van de door haar te verwerken informatie voldoen aan de toepasselijke wetgeving en/of andere normen.

4. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De Klant draagt het risico van de bestelde goederen vanaf het ogenblik dat zij de bedrijfsruimte van Hans Hermans BV dan wel van één van haar leveranciers verlaten met het oog op de levering bij de Klant, dan wel vanaf het ogenblik dat de diensten geleverd zijn. Klachten dienen bevestigd te worden binnen de 7 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum per aangetekend schrijven;.

4.2 Hans Hermans BV is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Klant en/of een derde aan de eventuele documenten, plannen, tekeningen, en/of de inhoud van de door Hans Hermans BV te verwerken informatie werd aangebracht, voor de verkeerde of schadelijke aanwending van de goederen en/of documenten, plannen, tekeningen, en/of de inhoud van de door Hans Hermans BV verwerkte informatie, en/of voor het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

4.3 Hans Hermans BV is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag overstijgt. 

4.4 De Klant vrijwaart Hans Hermans BV voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van het order en/of de bijzondere overeenkomst.

4.5 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de Klant binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn niet.

4.6 De Klant is gehouden tot het vergoeden van alle kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

4.7 Hans Hermans BV is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of imprevisie. 

4.8 In geval van overmacht of hardship kan Hans Hermans BV naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen. 

Onder overmacht en hardship worden onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): beslagleggingen om welke reden dan ook, het niet-leveren bij Hans Hermans BV van goederen noodzakelijk voor de uitvoering van haar order, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerbeperkingen, brand of ongevallen, overheidsmaatregelen, oorlog, onlusten, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen en/of onvoorziene omstandigheden binnen Hans Hermans BV en/of de bedrijven waar Hans Hermans BV haar goederen betrekt.

5. FACTUUR EN BETALING

5.2 Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na facturatiedatum.

5.3 In geval van bestelling van een project >5000 euro gebeurt de betaling als volgt:

- 30% van de totale projectprijs bij goedkeuring door de Klant van de offerte en voor de aanvang van de werken;

- 30% van de totale projectprijs midden de uitvoering van het project;

- 40% van de totale projectprijs na oplevering.

5.4 Bij verzuim van betaling of bij onvolledige betaling op de voorziene vervaldag:

  • geldt van rechtswege op het factuurbedrag en zonder enige ingebrekestelling een conventionele intrest van 1,2% per maand, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, te rekenen vanaf de voorziene vervaldag. Elke maand zal als een begonnen maand worden aangerekend;
  • zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, ten titel van forfaitair beding, verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR. Hans Hermans BV heeft steeds het recht haar eventuele bijkomende (directe dan wel indirecte) schade te bewijzen en te vorderen;
  • blijven alle goederen in hun totaliteit voor rekening en risico van de Klant en de volledige eigendom van Hans Hermans BV. 

6. ANNULATIE 

Ingeval een order door of lastens de Klant wordt geannuleerd/de overeenkomst door de Klant wordt verbroken, om het even om welke reden, om het even op welk tijdstip, is de Klant gehouden Hans Hermans BV schadeloos te stellen voor al haar eventueel reeds gedane uitgaven/gemaakte kosten en voor haar geleverde arbeid en al hetgeen zij bij de uitvoering van de overeenkomst had kunnen winnen. De schadevergoeding bedraagt alleszins minstens een bedrag overeenstemmend met 30% van de gehele projectwaarde, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Hans Hermans BV om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. 

Voor de annulatie van lopende projecten is bovendien een opzeg van ten minste drie maanden verplicht. Bij gebreke hieraan heeft Hans Hermans BV recht op een schadevergoeding van ten minste 30% van de resterende projectwaarde, onverminderd haar uitdrukkelijke recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

7. ONDERAANNEMING/DIENSTVERLENING

7.1 Hans Hermans BV heeft het recht om een deel van de overeengekomen werken in onderaanneming/dienstverlening te geven.

7.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat er tussen Hans Hermans BV en haar eventuele onderaannemer/dienstverleners geen enkele band van ondergeschiktheid bestaat, behoudens uitzondering.

7.3 Hans Hermans BV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of nalatigheden en/of schade, direct dan wel indirect, veroorzaakt door haar onderaannemers/dienstverleners, behoudens in geval van eigen zware fout, opzet en/of bedrog.

8. VERTROUWELIJKHEID

8.1 Alle documenten, plannen, tekeningen, en/of berekeningen, afbeeldingen, know-how of informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen, de uitvoering of levering van goederen en diensten, moeten vertrouwelijk behandeld worden. 

8.2 Deze documenten en informatie blijven eigendom van Hans Hermans BV en mogen niet aan derden worden meegedeeld, of (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hans Hermans BV. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik, en Hans Hermans BV behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. 

8.3 De levering van goederen en/of diensten door Hans Hermans BV en betaling door de Klant houden geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht. 

8.4 De Klant geeft de toelating om de verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes. Hans Hermans BV zal deze gegevens niet verder commercialiseren behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Klant. 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle precontractuele, contractuele en buitencontractuele verhoudingen tussen Hans Hermans BV en de Klant. Alle geschillen tussen Hans Hermans BV en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

9.2 De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de klant overgemaakt bij de offerte en zijn daarnaast steeds op eenvoudig verzoek beschikbaar.